Výchova a kariéra

Výchovná a kariérní poradkyně:
Mgr. Naděžda Střalková
Telefon: 555 558 690
e-mail: stralkova@zsjugoslavska.cz

Poradenské pracoviště:
PPP Ostrava – Zábřeh, Kpt. Vajdy 1
e-mail: http://www.ppp-ostrava.cz/
Psycholog: PhDr. Ludmila Hajdová

Od září 2018 bylo zřízeno na škole

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ,

ve kterém najdete nejen výchovného poradce, ale také speciálního pedagoga.

Konzultační hodiny: úterý 15:00 – 15:45h
středa 8:00 – 8:45h

Z důvodu možných organizačních změn je vhodné se nejdříve telefonicky domluvit a potvrdit schůzku.

                              PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE 2023 – 2024

Září

 • Zpracování plánu práce výchovného poradce. 
 • Zpracování harmonogramu kontrolních vyšetření.
 • Aktualizace seznamu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními.
 • Převedení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do nového školního roku: 
  • získání a zaevidování dokumentace nově příchozích žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • kontrola, aktualizace a doplnění IVP, 
  • Vypracování nových nebo aktualizace  IVP, PLPP pro nově příchozí žáky a žáky s novým doporučením PPP, stávající žáci –  ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů.
 • Předběžný průzkum profesní orientace vycházejících žáků. Vyhledání žáků, kteří mají zájem o studium na školách s uměleckým zaměřením.
 • Rozvržení a zahájení pedagogické intervence u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Říjen

 • Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (nová vyšetření v PPP a kontrolní vyšetření v případě stávajících doporučení. Osobní a telefonické konzultace s PPP.
 • Aktualizace nástěnky výchovného poradce – volba povolání.
 • Ve spolupráci s vyučujícími PČ – příprava na Veletrh povolání.
 • Předání informací o průběhu přijímacího řízení na střední školy na informativní schůzce pro rodiče vycházejících žáků – příprava hromadné konzultace pro žáky ai pro rodiče, práce s Atlasem SŠ pro rok 2024-2025.
 • Zajištění Atlasů školství pro vycházející žáky, seznámení žáků s touto brožurou žáky, učitele i rodiče.

Listopad

 • Seznámení žáků s termíny dnů otevřených dveří na středních školách a učilištích.
 • Veletrh povolání. 
 • Zajištění informačních materiálů  SŠ.
 • Koordinace prezentací jednotlivých SŠ ve škole i mimo ni. 
 • Konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci při hledání vhodného typu středoškolského studia v rámci konzultačních hodin.
 • WORKSHOP K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM A ZMĚNÁM PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025
 • Pro vycházející žáky i jejich rodiče
 • Vyplnění případných žádostí o poradenskou službu PPP ohledně profesní orientace vycházejících žáků na základě žádostí jejich zákonných zástupců.
 • Pomoc s vyplněním a kontrola přihlášek na střední umělecké školy a konzervatoře – termín do 30.11.2023.

Prosinec 

 • Konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci při hledání vhodného typu středoškolského studia v rámci konzultačních hodin.
 • Koordinace prezentací jednotlivých SŠ u nás ve škole.
 • Exkurze do blízkého podniku – dle možností (např. RÚ Chuchelná)

Leden

 • V případě potřeby konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci při hledání vhodného typu středoškolského studia v rámci konzultačních hodin – pomoc při testování žáků s možnosti volby zaměření dalšího profesního růstu.
 • Konzultace s rodiči potenciálních žáků –  případné zajištění informační schůzky pro rodiče předškoláků v MŠ – školní zralost, odklad povinné školní docházky, informace o možnostech vyšetření na PPP a náležitosti odkladu.
 • Spolupráce s rodiči vycházejících žáků – orientace v nových podmínkách PŘ

Únor

 • Konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci při hledání vhodného typu středoškolského studia v rámci konzultačních hodin.
 • Pomoc při vyplňování a zasílání přihlášek na střední školy. 
 • Vypisování a předání Zápisových lístků.

Březen

 • Depistáže v 1., 2. a 3. ročníku – vyhledávání žáků s možným rozvojem poruch učení a chování. 
 • Den otevřených dveří – 26.3.2024.

Duben

 • Zápis dětí do 1. ročníku.
 • Evidence výsledků přijímacího řízení na střední školy – 1. kolo.
 • Informace k odvolacímu řízení.

Květen

 • Vyplňování přihlášek do 2. kola přijímacího řízení.
 • Sledování umístění těchto žáků.
 • Informace k odvolacímu řízení.
 • Informace žákům osmého ročníku o průběhu přijímacího řízení v tomto roce.

Červen

 • Evidence výsledků přijímacího řízení na střední školy, prezentace výsledků veřejnosti
 • Dotazník k profesní volbě žáků osmého ročníku.
 • Exkurze do podniků dle možností – pro žáky 8. ročníku (např. Městský úřad Ostrava-Jih)
 • Hodnocení plnění plánu VP.
 • Hodnocení speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence ve 2. pololetí školního roku.

Práce v průběhu školního roku

Sebevzdělávání: 

 • účast na vzdělávacích akcích a prezentacích

V oblasti práce s žáky a jejich rodiči:   

 • řešení studijních a výchovných problémů
 • zajištění informací v oblasti profesní orientace a kariérového poradenství
 • depistáž žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje podpůrná opatření
 • vypracovávání plánů pedagogické podpory ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími daných předmětů, asistenty, konzultace plánů se zákonnými zástupci žáků, vyhodnocování plánů pedagogické podpory a následná opatření
 • vyplňování žádostí o vyšetření v PPP nebo SPC ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími daných předmětů
 • vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů žákům, kterým bylo doporučeno vzdělávání podle IVP Doporučením školského poradenského zařízení v průběhu školního roku
 • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zajištění poskytování přiznaných podpůrných opatření
 • vyhodnocování efektivnosti poskytovaných podpůrných opatření u jednotlivých žáků

Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje:  

 • zpracování přihlášek ke studiu
 • péči o problémové žáky a o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • přednášky, prezentace a exkurze pro žáky

 

Ve spolupráci s koordinátorem prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže:

 • pečuje o problémové žáky
 • řeší aktuální problémy
 • účastní se výchovných komisí

 

Ve spolupráci s vedoucími pedagogické intervence:

 • zajišťuje poskytování pedagogické intervence pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními
 • rozděluje žáky do jednotlivých skupin tak, aby byla PI co nejefektivnější
 • konzultuje obsah a průběh pedagogické intervence
 • zahajuje časné speciálně pedagogické práce a prevenci rozvoje poruch
 • vyplňuje žádosti o vyšetření v PPP nebo SPC 
 • vyhodnocuje efektivnost poskytování pedagogické intervence

 

V součinnosti s třídními učiteli:    

 • pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vede jejich evidenci a zabezpečuje péči o ně
 • vyhledává další žáky, kteří by mohli být ohroženi školním neúspěchem nebo jeví známky rozvíjejících se poruch učení či chování
 • vyplňuje žádosti o vyšetření v PPP nebo SPC
 • vypracovává plán pedagogické podpory, IVP
 • vyhodnocuje efektivnost plánů pedagogické podpory a poskytování podpůrných opatření 
 • zajišťuje konzultace, odborná vyšetření

 

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálními pedagogickými centry:

 • posuzuje potřebu odborného vyšetření (psychologického, pedagogického, o volbě povolání, aj.)
 • podstupuje vypracované a vyhodnocené plány pedagogické podpory školnímu poradenskému zařízení
 • konzultuje optimální nastavení podpůrných opatření
 • zajišťuje realizaci podpůrných opatření vyplývajících z vyšetření
 • vyhodnocuje efektivitu podpůrných opatření

 

V součinnosti s úřadem práce zajišťuje:  

 • volbu profesní orientace vycházejících žáků
 • přednášky a besedy k volbě povolání          

 

Další spolupráce s:

 • učitelkami MŠ
 • dětskými lékaři žáků
 • zástupci středních škol a učilišť

V Ostravě 1.9.2024                                          Mgr.Naděžda Střalková

Inkluzívní vzdělávání na naší škole

Veškeré informace o společném vzdělávání najdete na stránkách MŠMT ČR.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/17-informace-pro-sirokou-verejnost-myty-a-nepravdy

S konkrétními dotazy se můžete obrátit na výchovnou poradkyni nebo ředitele školy. 


Principy inkluzivního vzdělávání

Základním principem inkluzivního vzdělávání je zapojení všech studentů do vzdělávacího procesu. V inkluzivní škole se všichni žáci bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění vzdělávají společně a učitelé tato jejich znevýhodnění a speciální vzdělávací potřeby vyrovnávají a odpovídají na ně různými opatřeními.

Používají například diferencované výukové metody, využívají pomoci asistentů pedagoga či osobní asistence hendikepovaným žákům, upravují a redukují učivo dle potřeby jednotlivých žáků atd. Cílem inkluzivní školy je především vzdělávat všechny děti pohromadě a podporovat tak toleranci k odlišnosti a kooperaci mezi všemi žáky. Zároveň je v inkluzivní škole zajištěno odpovídající vzdělání všem dětem bez segregace do speciálních tříd a škol.

V případě žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) se jedná o postupný proces osvojování češtiny na komunikační úrovni a zároveň přístup k učivu prostřednictvím vizuální podpory, konkrétní slovní zásoby z daného předmětu atp.

Školy mají zodpovědnost za poskytování širokého a vyváženého učiva všem svým žákům, což s sebou přináší tři principy inkluzivního vzdělávání, jehož cílem a smyslem je zprostředkovat všem odpovídající a podnětnou výuku.


 Náplň práce výchovného poradce   

1.  Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením

– ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy

– předkládá učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky

– zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC

– pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro vyšetření v PPP, SPC

– podílí se společně s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace žáka

– metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči

– poskytuje poradenskou péči pro rodiče

2. Péče o žáky s výchovnými problémy

– v součinnosti s ostatními pedagogy iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje

zvláštní pozornost

– podle svých možností připravuje výchovné programy zaměřené na nápravu chování těchto žáků

– pomáhá třídním učitelům s vedením dokumentace těchto žáků

– poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích

– spolupracuje s dalšími institucemi

3. Další metodická a informační činnost

– předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogům (oblast jednotlivých výsledků vyšetření)

– informuje žáky o činnostech PPP (SPC) v regionu, jejich možnosti využití, poradenských službách

(úřad práce, sociální odbor Ok úřadu, krizová centra …)

– poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

– spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně kulturního prostředí

– ve spolupráci s ostatními pedagogy se podílí na zavádění a vyhodnocení preventivních programů

(protidrogová prevence, šikanování, vandalismus apod.)

– navrhuje řešení konfliktních situací (rodič – učitel, žák – učitel, žák – žák)

– spolupracuje s třídními učiteli na tvorbě individuálních studijních a podpůrných plánů a provádí jejich vyhodnocení

4. Volba povolání

– poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro rodiče a žáky

– informuje o studijních možnostech

– vede dokumentaci spojenou s volbou povolání

– zajišťuje včasné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu

– zpracovává přehledy o přijetí žáků

– spolupracuje s ostatními pedagogy na zapracování témat s problematikou volby povolání do jednotlivých učebních plánů

– spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice

5. Dokumentace

– soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči

– vede databázi žáků, kteří se vzdělávají podle individuálního nebo podpůrného plánu, pravidelně je aktualizuje